REGULAMIN

Program DRATEWKA

Regulamin

 

I Organizatorzy

Program DRATEWKA jest organizowany przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (w skrócie IGSMiE PAN), z siedzibą przy ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków.
Partnerem programu jest firma Serigstad Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Szlak 77/134, 31-153 Kraków.

II Uczestnicy

O status Uczestnika programu DRATEWKA mogą ubiegać się osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, podmioty gospodarcze, jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie kotła grzewczego o nazwie handlowej Serigstad – Elektromet NES zasilanego biomasą w postaci peletu.

III Cel programu

Głównym celem programu jest badanie wpływu zastosowania paliwa biomasowego oraz węglowych paliw kwalifikowanych w nowoczesnych kotłach stałopaliwowych o mocy 15kW – 50 kW na stopień redukcji emisji pyłu i innych szkodliwych związków

IV Korzyści dla uczestnika

 1. Uczestnik programu uzyskuje możliwość zakontraktowania stałych dostaw paliwa w postaci peletu NES z firmą Serigstad Sp. z o.o. – partnerem projektu.
 2. Uczestnik programu uzyskuje możliwość przeprowadzania stałego monitoringu pracy kotła w celu uzyskania jak najbardziej efektywnego spalania paliwa.
 3. Uczestnik ma dostęp do darmowego doradztwa technicznego oraz dostawy paliwa po cenach niższych niż ceny rynkowe.
 4. Uczestnik, okresowo, może być zaopatrywany w bezpłatne próbki paliw testowych.

V Zasady uczestnictwa w Programie Dratewka

 1. Umowa uczestnictwa w programie DRATEWKA podpisywana jest na okres 12 miesięcy i jest przedłużana po tym czasie na kolejne 12 miesięcy bez zmian warunków umowy za zgodą stron.
 2. Uczestnik programu zobowiązuje się do umożliwienia stałego monitoringu pracy kotła drogą elektroniczną oraz wykorzystania zebranych danych pomiarowych przez IGSMiE PAN do celów badawczych i edukacyjnych.
 3. Uczestnik programu nie ponosi żadnych kosztów instalacji urządzeń monitorujących pracę kotła oraz ich nie obsługuje.
 4. Uczestnik programu zobowiązuje się do zasilania niskoemisyjnego kotła grzewczego o nazwie handlowej Serigstad – Elektromet NES paliwem dedykowanym – biomasą w postaci peletu NES, peletem drzewnym lub węglem eko-groszek.
 5. Po nadaniu kandydatowi przez Organizatora statusu Uczestnika, zostanie zawarta pomiędzy stronami umowa o współpracy, w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich, po podpisaniu przez Organizatorów, zostanie przekazany Uczestnikowi.

VI Zasady składania wniosków

 1. Warunkiem niezbędnym do uzyskania statusu Uczestnika programu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 2. Formularz Wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.dratewka.org.pl
 3. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym, a w przypadku zmian danych i informacji w nim zawartych, każdy Uczestnik ma obowiązek poinformować o zmianach Organizatora, najpóźniej w okresie 14 dni od zaistnienia zmiany.
 4. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Urzędzie Gminy lub przesłać pocztą tradycyjną na powyższy adres. Istnieje również możliwość przesłania wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres program@dratewka.org.pl.

VII Harmonogram Programu Dratewka

 1. Przyjmowanie wniosków uczestnictwa w programie odbywa na bieżąco. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wyniku kwalifikacji do 20 dni od otrzymania przez Instytut wniosku.
 2. Współpraca w ramach projektu rozpocznie się od dnia podpisania umowy.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik może odstąpić od udziału w programie zgłaszając ten fakt pisemnie nie później niż 2 miesiące przed wygaśnięciem umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Zasady Programu określa niniejszy Regulamin oraz wskazówki dostępne na stronie internetowej Programu pod adresem www.dratewka.org.pl i na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/programdratewka.